Sizler İçin Sizlerleyiz.. Web Sitelerimizin Yapılandırılma Sürecinde Çeşitli Aksaklıklar Yaşanabilmektedir..

kurumsal@inanpsikoloji.com +90 (532) 492 41 57

KVKK Sözleşmesi

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. Maddesi uyarınca; veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, kişisel verisi işlenen ilgili kişiye kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak bilgilendirme yapması zorunluluğu getirilmiştir.

Ercan Tekin Eğitim Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda Ercan Tekin Eğitim Danışmanlık olarak tarafımızca hangi kişisel verilerinizin, ne kadar süreyle, hangi yöntemlerle, hangi hukuki sebebe ve veri işleme amacına dayanılarak işlendiğine, yurt içinde ve yurt dışında aktarıma tabi olup olmadığına, ne kadar süre ile saklandığına ilişkin siz değerli danışanlarımızı bilgilendirmek üzere işbu Aydınlatma Metnini tarafınıza sunuyoruz.

1) KİŞİSEL VERİ, VERİ İŞLEME FAALİYESİ VE VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü veriyi ifade etmektedir.

Kişisel veri işleme faaliyeti; kişisel verilerin kaydetme, saklama, yedekleme, aktarma, düzenleme gibi kişisel veri üzerinde yapılan her türlü faaliyeti ifade etmektedir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Ercan Tekin Eğitim Danışmanlık veri sorumlusu; merkezimizde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Ercan TEKİN’ dir. Veri Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki şekildedir:

İşletme Adresi: Güzeller Mahallesi 910 Sokak No: 1 Daire: 8 Gebze Kocaeli Telefon: 0532 492 41 57

İnternet Sitesi: https://www.inanpsikoloji.com/ Eposta Adresi: kurumsal@inanpsikoloji.com

2) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Ercan Tekin Eğitim Danışmanlık’ ta ; ad-soyad, adres bilgisi, iletişim bilgisi (telefon ve e-posta), T.C. Kimlik Numarası, kimlik veya pasaport sureti ile bu belgeler üzerinde yazan bilgiler, IBAN ve banka hesap bilgisi gibi finansal verileriniz, ödemelere ilişkin olarak tercih edeceğiniz yönteme göre SGK veya Özel Sağlık Sigortası bilgileriniz, aldığınız danışmanlık hizmeti ile bağlantılı olmak kaydıyla sağlık geçmişinize ilişkin veriler, danışmanlık hizmeti esnasında sırasında elde edilen bilgiler, anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi geri bildirimlerinizi içeren fiziki veya elektronik formlar, Web sitemizin kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez bilgileriniz, randevu bilgileriniz, elektronik posta veya Whatsapp, Zoom, gibi yazılımlar ve, RemotEMDR gibi web siteleri üzerinden yaptığımız yazışma ve görüşmelere ilişkin kayıtlar işlenmektedir.

Ercan Tekin Eğitim Danışmanlık’ ta kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veri kapsamındaki kişisel verileriniz;

 • Tarafınıza sunulacak hizmet kapsamında danışmanlık faaliyetinin gerektirdiği müdahale programlarının gerçekleştirilebilmesi;
 • Danışmanlık faaliyetlerinin yanında bu faaliyetlerin usulüne uygun ve düzgün yürütülebilmesi için randevu oluşturma, randevu hatırlatma, bunlar üzerinde değişiklik yapma gibi danışmanlık faaliyetine bağlı ve bu amaçla sınırlı yan işlemlerin yapılabilmesi;
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, ve bildirimi
 • Danışmanlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme;
 • Merkezin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, Danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla analiz yapma; araştırma yapılması;
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi;
 • Verilen hizmetler karşılığında faturalandırma yapma;
 • Kimliğinizi teyit etme;
 • Danışmanlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
 • Danışmanlık hizmetinde kullanılan sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma;
 • Size sunulan danışmanlık hizmetlerinin sürekliliği, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık verilerinizi saklama;
 • Merkezin cep telefonu ile görüşmelerin danışmanlık hizmetini daha etkin ve verimli kılabilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken danışmanlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme;
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan danışmanlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;
 • Online destek, ikincil görüş, internet siteleri ve mail üzerinden bilgilendirme ve yayım faaliyetleri, araştırma Amaçları ile işlenmektedir.

 

3) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI:

 1. A) YURTİÇİNDE VERİ AKTARIMI:

Ercan Tekin Eğitim Danışmanlık’ ta kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veri kapsamındaki kişisel verileriniz;

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile danışmanlık faaliyetlerini düzenleyen mevzuat gereği kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili bakanlık ve bağlı teşkilatı ile kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veri kapsamındaki danışmanlık verilerinin paylaşılmasının zorunlu olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşları ile;
 • Almış olduğunuz danışmanlık hizmetinin finansmanına ilişkin olarak danışmanlık faaliyetine ilişkin ücretlendirmenin özel sağlık sigortanız tarafından karşılanmasını talep etmeniz halinde sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile anlaşmalı olduğunuz sigorta şirketi ile;
 • Danışmanlık faaliyetine ilişkin faturalandırmanın çalıştığınız kurum adına yapılmasını talep etmeniz halinde bilgilerini verdiğiniz kurum ile;
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla tarafımızdan bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

 

 1. B) YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI:

Ercan Tekin Eğitim Danışmanlık’ ta kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veri kapsamındaki kişisel danışmanlık verileriniz danışmanlık faaliyetlerini yürütmek ve bununla sınırlı olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirleri almak kaydıyla ve Kişisel Verileri Koruma Kanununda belirlenen yurt dışına veri aktarımı şartlarına uygun şekilde açık rızanız olmaksızın yurtdışı menşeili yazılımlar, bulut sistemlerinin yurt dışında bulunan sunucuları ve yurt dışı tabanlı (randevu ve ajanda gibi) web-siteleri vasıtası ile yurt dışına aktarılabilir.

 

4) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi 2. Fıkrası ( c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak, merkezimizden talep etmiş olduğunuz danışmanlık hizmetinin düzgün bir şekilde verilebilmesi için işlenmektedir. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; tarafınızca web-sitemiz üzerinden doldurulan üyelik, başvuru ve onam formları, muayenehanemize geldiğinizde doldurduğunuz bilgi ve onam formları, tarafımızla gerek elektronik posta gerekse Whatsapp, Zoom, Google Duo, Skype gibi programlar ve Doxy.me, RemotEMDR gibi web siteleri üzerinden yaptığınız görüşmeler, telefon görüşmeleri, kısa mesaj, muayene sırasında veya ayrı zamanlarda hekiminize verdiğiniz bilgiler, web-sitemizdeki çerez verileri vasıtası ile toplanmakta ve işlenmektedir.

 

5) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ KAPSAMINDA BAŞVURU HAKKINIZ:

Kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Güzeller Mahallesi 910 Sokak No: 1 Daire:8 Gebze Kocaeli adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya kurumsal@inanpsikoloji.com elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Ercan TEKİN tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okudum ve anladım.

İsim – Soyisim

Tarih

İmza

Popüler Yazılar

Makalelerimiz

E-Bülten